Ökogyülekezeti Mozgalom Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyarországi Református Egyház
Ökogyülekezeti Mozgalmának
Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a magyarországi egyházi szolgálatban a skót modellhez hasonlóan egy „ökogyülekezet” program indulhasson be.

Az Eco-Congregation egy virágzó ökumenikus mozgalom szerte az Egyesült Királyságban, amely segíti a gyülekezeteket a környezeti felelősség és a keresztyén hit együttes megélésében, szorgalmazza a környezettudatos keresztyén cselekvést az egyházi közösségek és a hívő emberek életében, és hatékonyan támogatja a gyülekezeteket abban, hogy fenntartható keresztyén közösségként tevékenykedjenek.

A magyarországi Ökogyülekezeti Mozgalom a külföldi minta alapján, azzal a céllal jött létre, hogy segítse az egyház teremtésvédelmi felelősségvállalását.

Tartalomjegyzék

 

 

 1.§.Általános adatok............................................................................................................................ 3

 2.§.A Mozgalom célja.......................................................................................................................... 3

 3.§.A Mozgalom testületei................................................................................................................... 3

 4.§.A Mozgalom koordinátora............................................................................................................. 4

 5.§.A Mozgalom tagjai........................................................................................................................ 4

 6.§.A Mozgalom működése................................................................................................................. 5

 7.§.A Mozgalom által a tagoknak adott állandó díjak, címek............................................................. 5

 8.§.Záró rendelkezések........................................................................................................................ 6

 

 

 1.§. Általános adatok

 1.1. Az Ökogyülekezeti Mozgalom a Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi tevékenységét mozdítja elő és fogja össze.

 1.2. Az Ökogyülekezeti Mozgalom elnevezései

 • A mozgalom neve magyarul:
  A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma.
 • A mozgalom rövid neve magyarul:
  Ökogyülekezet, MRE Ökogyülekezeti Mozgalom
 • A mozgalom neve angolul:
  Eco-Congragation of Reformed Church in Hungary.

A továbbiakban: Mozgalom.

 1.3. A Mozgalom logója: Egy kereszt, amely egy zöld növényből nő ki, alatta „Ökogyülekezet” felirattal.

 1.4. A Mozgalom központja: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

 1.5. A Mozgalom önkéntes alapon, alulról szerveződő formában indult el. Az alulról induló kezdeményezést a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: Fenntartó) felkarolta, és fenntartja.

 1.6. A Mozgalom nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, gazdálkodása a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának költségvetési keretén belül történik.

 1.7. A Mozgalom az Európai Környezetvédelmi Hálózat, a brit Eco-Congregation és a Skót Egyház támogatásával indult Magyarországon, 2011-ben.

 1.8. A Mozgalom ökumenikus elkötelezettségű.

 2.§. A Mozgalom célja

 2.1. A Mozgalom célja, hogy a magyar gyülekezetek és egyházi intézmények számára egy önkéntes alapon szerveződő teremtésvédelmi fórumot biztosítson. Lehetőséget ad a gyakorlati ötletek és tapasztalatok megosztására, a pályázati információk továbbadására, és teremtésvédelmi teológiai gondolatok megbeszélésére, megvitatására.

 2.2.

 

 3.§. A Mozgalom testületei

 3.1. Közgyűlés, a Mozgalom legfőbb dontéshozó szerve.

 • A Közgyűlés az ökogyülekezetek képviselőiből és a Tanács tagjaiból álló testület, ahol minden ökogyülekezetnek és minden tanácstagnak egy szavazata van.
 • A Közgyűlés évente ülésezik, ahol egyszerű többséggel megválasztják az ökogyülekezetek által a Tanácsba delegált tanácstagokat.
 • A Közgyűlés megerősíti a Tanács zsinati megbízott tagjait is.
 • A Közgyűlést a Tanács elnöke hívja össze és vezeti le.

 3.2. Tanács.

 • A Tanács fele arányban az ökogyülekezeti küldöttekből, és fele arányban a Zsinat Elnöksége által megbízott tanácstagokból álló operatív testület.
 • A Tanács létszáma 4-8 fő.
 • A Tanács összetételénél törekedni kell arra, hogy mind a városi, mind a vidéki, mind a lelkészi, mind a szakértői területek megfelelő arányban képviselve legyenek.
 • A Tanács elnökét a Zsinat Elnöksége nevezi ki a tanácstagok közül. Az elnök hívja össze és vezeti le a Tanács üléseit.
 • A Tanács segíti a Mozgalom munkáját, döntéseket hoz az Ökogyülekezeti cím és díj vonatkozásában, a pályázatokban és versenyekben. Véleményt fogalmaz meg a teremtésvédelmi kérdésekben.
 • Jelen szabályzatot a Tanács gondozza és a Fenntartó fogadja el.

A Tanács munkamenetét maga határozza meg, tagjai aktívan részt vesznek a Mozgalom tevékenységében. A Tanács a jelenlévők szavazatai alapján egyszerű többséggel hozza döntéseit

 

 4.§. A Mozgalom koordinátora

 4.1. A Mozgalom koordinátora a Zsinat alkalmazásában lévő szakember, aki a feladatköri leírása szerint segíti a Mozgalom célkitűzéseinek megvalósulását. A koordinátor feladatai:

 • a Magyarországi Református Egyház ökológiai, teremtésvédelmi szerepvállalását koordinálja,
 • koordinálja a Mozgalom tevékenységét,
 • segíti a Tanács munkáját és a Tanács elnökével együttműködve végzi a feladatát,
 • évente beszámolót készít, melyet a Tanács hagy jóvá,
 • moderálja, gondozza, frissíti az Ökogyülekezet honlapot,
 • részt vesz az ökogyülekezeti programok szervezésében,
 • ökológiai szakmai tanácsadást, tájékoztatást ad az egyházi szervezeteknek, egyházi közösségeknek, gyülekezeteknek,
 • teremtésvédelmi, ökológiai kérdésekben – meghatalmazás és a Zsinati Hivatal illetékes vezetőivel való egyeztetés mellett – kapcsolatot tart a partneregyházakkal, közigazgatási szervekkel és civil szervezetekkel,
 • az Egyháztáji program keretében kapcsolatot tart az Magyar Református Szeretetszolgálattal,
 • napi szinten kapcsolatot tart a Zsinati Hivatal munkatársaival,
 • rendszeresen részt vesz a Zsinati Hivatal munkatársainak megbeszélésein.
 • képviseli a Mozgalmat, mint koordináló referens.

 

 5.§. A Mozgalom tagjai

 5.1. A Mozgalomnak bármely olyan gyülekezet vagy egyházi közösség (egyházi intézmény) a tagja lehet, akik önkéntes nyilatkozatukkal elkötelezik magukat a teremtésvédelem mellett. A nyilatkozat szövegét a Tanács hagyja jóvá és hirdeti ki. A tagok elfogadják és megtartják a nyilatkozatban foglalt vállalásokat.

 5.2. A Mozgalom tagja határozatlan időre megkapja az ökogyülekezeti címet.

 5.3. A Mozgalom tagjai (ökogyülekezetek) jogosultak

 • a Mozgalom logóját használni,
 • a Mozgalom ügyeiről, tevékenységéről információt kapni,
 • az ökogyülekezetek számára meghirdetett eseményeken, programokon és pályázatokon részt venni,
 • a Közgyűlésen képviselőjük által jelen lenni, tanácskozni és szavazni.

 5.4. A Mozgalomból való kilépés történhet

 • az ökogyülekezet saját akaratából,
 • az ökogyülekezeti címet megkapó egyházi szervezet megszűnésével,

 c)

 

 6.§. A Mozgalom működése

 6.1. A Mozgalom pályázati és egyházi forrásokból, adományokból végzi működését, éves költségvetés alapján.

 6.2. A költségvetést a Magyarországi Református Egyház központi (zsinati) programjainak megfelelően kell elkészíteni és elfogadásra benyújtani.

 6.3. A Mozgalomról a költségvetés kíséretében éves beszámoló is készül, amelyet a koordinátor állít össze.

 6.4. A Mozgalom tevékenysége során

 • személyes és elektronikus formában biztosít fórumot a tagoknak és érdeklődőknek,
 • versenyeket, pályázatokat hirdet meg a teremtésvédelem előmozdítása érdekében,
 • képviseli a Fenntartót a teremtésvédelmi országos és nemzetközi eseményeken, és ünnepeken.
 • segít a teremtés ünnepének ökumenikus, országos előkészítésében és megünneplésében,
 • részt vesz az Egyháztáji programban a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatával együttműködésben.

 7.§. A Mozgalom által a tagoknak adott állandó díjak, címek

 7.1. Ökogyülekezeti cím

 • Az ökogyülekezeti címre olyan gyülekezetek, egyházi közösségek, és intézmények jelentkezhetnek, akik önkéntes működésükkel, szemléletükkel aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért.
 • Az ökogyülekezeti címhez a közösség tagjai
  • megünneplik a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét),
  • egy évben legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartanak,
  • tagjai rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért, amely része az istentiszteletnek,
  • hivatali ügyekben döntően csak újrapapírt használnak, elsősorban elektronikus levelezést folytatnak, a levelezésben felhívják a figyelmet a felesleges nyomtatás elkerülésére,
  • közösségi rendezvényeken jelentősen csökkentik a műanyag flakonok, eldobható műanyag poharak és műanyag tányérok használatát, és a helyi termékeket pl. házi sütemény, saját készítésű gyümölcslé, szörp stb. részesítik előnyben.
  • Igyekeznek részt venni a kistermelőket és fogyasztókat összekötő Egyháztáji vagy Luther Market programban.

 7.2. Ökogyülekezeti díj

 • Az Ökogyülekezeti díj olyan ökogyülekezeteknek adható, akik az alapvető célkitűzéseken túl három éven keresztül megvalósítanak egy általuk megfogalmazott teremtésvédelmi célkitűzést és programot. Az Ökogyülekezeti díjat egy közösség három évre kapja meg, amely egy logóban és egy iparművészeti alkotásban fejeződik ki.

 8.§. Záró rendelkezések

 8.1. A Mozgalom indulásakor csak a Zsinat Elnöksége által felkért tagok vettek részt a Tanácsban. Azóta a Mozgalomnak több tagja lett, gyülekezetek csatlakoztak a kezdeményezéshez és kapták meg az ökogyülekezeti címet és díjat.

 8.2.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Ökogyülekezeti Tanács állapította meg.

Az MRE Zsinata a … számú határozattal jóváhagyta.